Ana sayfa>Haberler>Tohum Otizm Portalı Değerlendirme Sonuçları
Haberler
Tohum Otizm Portalı Değerlendirme Sonuçları
 

Tohum Otizm Portalı Değerlendirme Sonuçları

Portalı değerlendirmek amacıyla, Aralık 2011’de, Portalın o tarihte üyesi bulunan 1941 kişiye bir anket gönderilmiştir.
Portalı değerlendirmek amacıyla, Aralık 2011’de, Portalın o tarihte üyesi bulunan 1941 kişiye bir anket gönderilmiştir. Ankete katılım gönüllülük esasına göre ve kimlik bilgileri yer almaksızın olmuştur. Ankete 264 (%14) üye yanıt vermiştir. Anketi yanıtlayanların 156’sı kadın (%59), 108’i erkektir (%41). Anketi yanıtlayan üyelerin kategorilere göre dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır.

 

Tablo 1
Üyelerin Kategorilere Göre Dağılımı

Kategori Üye Sayısı Üye Yüzdesi
Anne 24 9,1
Baba 21 7,9
Kardeş 0 0,0
Akraba 7 2,6
Öğrenci 33 12,5
Öğretmen 122 46,2
Uzman 35 13,3
Diğer 22 8,3

Tablo 1’de görüldüğü gibi, ankete yanıt veren üyelerin yarısına yakını öğretmendir. Üyelerin de yarısı öğretmen olduğu için, bu bulgu sürpriz değildir.

Portalda toplam 20 Modül bulunmaktadır. Üyelerin ’Portalda bugüne kadar baştan sona okuduğunuz Modül sayısı kaçtır?’ sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2
Modüllerin Okunma Durumu

Okunan Modül Üye Sayısı Üye Yüzdesi
0 30 11,4
1-5 arası 144 54,5
6-10 arası 50 18,9
11-15 arası 21 7,9
16 ve üzeri 19 7,2

Tablo 2’de görüldüğü gibi, üyelerin çoğunluğu Modüllerin yarısından azını okumuştur. Portala üye olduğu halde hiçbir Modülü baştan sona kadar okumayanların oranı da yüzde onun üzerindedir.

Portalda toplam 36 video bulunmaktadır. ’Portalda bugüne kadar izlediğiniz video sayısı kaçtır?’ sorusuna yanıt veren üyelerin dağılımı Tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 3
Videoların İzlenme Durumu

İzlenen Video Üye Sayısı Üye Yüzdesi
0 56 21,2
1-5 arası 136 51,5
6-10 arası 45 17,1
11-15 arası 20 7,6
16 ve üzeri 7 2,6

Ankete yanıt veren üyelerin yarısından biraz fazlası videoların en fazla 5 tanesini izlemiştir. Üyelerin yaklaşık beşte biri ise anketi yanıtladığı tarihte hiçbir video izlememiş bulunmaktadır.

Üyelerin Portalın kullanım özelliklerine ilişkin görüşleri Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 4
Portalın Kullanım Özelliklerine İlişkin Görüşler

Değerlendirme Üye Sayısı Üye Yüzdesi
Kullanımı pek kolay değil 33 12,5
Kullanımı oldukça kolay 184 69,7
Kullanımı çok kolay 47 17,8

Tablo 4’de görüldüğü gibi, üyelerin büyük bir çoğunluğu Portalın kullanımının oldukça kolay ya da çok kolay olduğunu düşünmektedir. Kategorilere göre bakıldığında, anne ve babaların %20’si kullanımın pek kolay olmadığını düşünürken, öğrenci ve uzmanların %5’ten azı Portalın kullanımının pek kolay olmadığına ilişkin görüş bildirmiştir.

Üyelerin Portalın anlaşılırlığına ilişkin görüşleri Tablo 5’de yer almaktadır.

Tablo 5
Portalın Anlaşılırlığına İlişkin Görüşler

Değerlendirme Üye Sayısı Üye Yüzdesi
Pek anlaşılır değil 19 7,2
Oldukça anlaşılır 197 74,6
Çok anlaşılır 48 18,2

Tablo 5’de görüldüğü gibi, anlaşılırlığa ilişkin görüşler, kullanıma ilişkin görüşlerden biraz daha olumlu çıkmıştır. Üyelerin %90’ından fazlası Portalın oldukça anlaşılır ya da çok anlaşılır olduğu görüşündedir. Öte yandan, Portalın pek anlaşılır olmadığı yönünde görüş bildirme oranı annelerde, öğrencilerde ve uzmanlarda %5’in altında olmuştur. Annelerin Portalı öğrenci ve uzmanlara benzer düzeyde ve öğretmenlerden daha anlaşılır bulmuş olmaları önemli bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

Üyelerin ’Portalda sunulan bilgilerin şu anda ya da ileride ne kadar işinize yarayacağını düşünüyorsunuz?’ sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6
Portalın Yararlılığına İlişkin Görüşler

Değerlendirme Üye Sayısı Üye Yüzdesi
Çok az yarayacağını 12 4,5
Oldukça yarayacağını 163 61,7
Çok fazla yarayacağını 89 33,7

Tablo 6’da görüldüğü gibi, üyelerin yarıdan fazlası Portalın oldukça yararlı, üçte biri ise çok yararlı olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Portalın işlerine pek yaramayacağını düşünenlerin oranı %5’in altındadır. Bu soruya verilen yanıtlar, Portalı yeterince kolay ve anlaşılır bulmayan bazı üyelerin bile Portalın yararlı olduğu görüşünde olduklarını göstermektedir. Ayrıca, Portalın pek işlerine yaramayacağını düşünen hiçbir öğrenci bulunmamaktadır.

Üyelerin ’İleride benzer bir Portal hazırlanacak olsa, öncelikle hangi gruba yönelik olmasını arzu edersiniz?’ sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7
Yeni Portal Önerileri

Portal Önerileri Üye Sayısı Üye Yüzdesi
Okul çağındaki otizmli bireyler için 163 61,7
Ergenlik çağındaki otizmli bireyler için 77 29,2
Yetişkinlik çağındaki otizmli bireyler için 24 9,1

Tablo 7’de görüldüğü gibi, anketi yanıtlayan üyelerin yarıdan fazlası öncelikle okul çağındaki otizmli çocuklara yönelik bir Portal açılması yönünde görüş bildirmiştir. Bu dağılıma uymayan iki kategori, uzman ve akraba kategorileridir. Uzmanların ve akrabaların yaklaşık %40’ı öncelikle okul çağı çocukları için bir Portal açılmasını, bir o kadarı da öncelikle ergenler için bir Portal açılmasını istedikleri yönünde görüş bildirmiştir.

Portala ilişkin görüşlerin son derece olumlu olması, Tohum Otizm Vakfı’nın Portal kapsamını genişletmeye yönelik olarak farklı alternatifler üzerinde çalışmaya başlamasına yol açmıştır.